കേന്ദ്ര സഹായം 2000 രൂപ വീതം… കോഴിയിറച്ചി വാങ്ങുന്നവർ അറിയുക…