മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്നന്നേക്കും ആയിട്ട് മാറാനായി ഇതുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി

ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളിൽ മുടികൊഴിച്ചിൽ സ്വാഭാവികമാണ് ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് ഒരു രോഗമല്ല എന്ന് പറയാനും പരിഹാരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയിലും വീട്ടിലും തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനും ഇത് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പേടിപ്പിച്ചിട്ട് വലിയൊരു സംഭവം കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ സലീമിനെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ്

വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ഉള്ള ആളുകൾക്കും പെട്ടെന്ന് കഷണ്ടിയായ ആളുകൾക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് തരണം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനും ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ചെയ്യാം പറയാംകാണാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ മുടികളും കുറഞ്ഞുപോകുന്ന കാണാം

നിങ്ങളുടെ താടി മീശ പുരികം ശരീരത്തിലെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കാണാം രണ്ടാമത് വരുന്ന ഒന്നാണ്. വരാറുണ്ട്ഇത്തരം സംഗതികൾ വരാറുണ്ട് പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചില രോഗങ്ങളിലെ ഉദാഹരണത്തിന് ടെൻഷൻ ഇതുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളിലൊക്കെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്

നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കലിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ടെൻഷനിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ എക്സ്പോകുന്നത് അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാമാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.