ആറുലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശ ലഭിക്കും… ഇക്കാര്യങ്ങൾ ആരുമറിയാതെ ഇരിക്കരുത്…