10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്ന ലോണുകൾ… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ…